Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva

Ambulancia klinickej psychológie NEONYX ponúka aj službu psychologického vyšetrenia psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie strelných zbraní a streliva. Bližšie informácie nájdete v časti Ambulancia – Diagnostika a cenové relácie v časti Cenník.

Ďalej uvádzame aktuálne informácie týkajúce sa psychologického vyšetrenia psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie strelných zbraní a streliva podľa najnovšej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku ustanovuje základné náležitosti psychologického vyšetrenia a nevyhnutné podklady.

V § 3 Psychická spôsobilosť uvádza (vybrané):

Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Účelom psychologického vyšetrenia je zistenie alebo vylúčenie kontraindikácií psychickej spôsobilosti u žiadateľa alebo držiteľa.

V rámci psychologického vyšetrenia sa vykoná:
a) posúdenie intelektových predpokladov, výkonových predpokladov a osobnostných predpokladov na držanie alebo nosenie zbrane a streliva s využitím
klinicko-psychodiagnostických metód, ktorými sú rozhovor, pozorovanie, anamnéza a štandardizované psychologické testy,

b) identifikácia stavov a rizikových faktorov v osobnej anamnéze, rodinnej anamnéze, sociálnej anamnéze alebo zdravotnej anamnéze žiadateľa alebo držiteľa,

c) zohľadnenie doterajších záznamov v zdravotnej dokumentácii žiadateľa alebo držiteľa vedenej posudzujúcim psychológom,
d) zohľadnenie údajov uvedených vo výpise zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa vedenej posudzujúcim lekárom žiadateľa alebo držiteľa.

 

Kontraindikácie psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva podľa prílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 105/2012 Z. z.:

 • Organické poškodenia centrálnej nervovej sústavy.
 • Paranoidná porucha osobnosti, schizoidná porucha osobnosti, dissociálna porucha osobnosti, emočne nestabilná porucha osobnosti a hraničná porucha osobnosti.
 • Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej tri roky.
 • Sklon k závislosti od alkoholu alebo od omamných látok, psychotropných látok alebo prípravkov.
 • Intelektová úroveň v pásme mentálnej subnormy a nižšie.
 • Zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie.
 • Analfabetizmus.
 • Výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru (pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh, vizuálno-motorická koordinácia).
 • Nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania.
 • Agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti.
 • Abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania.
 • Impulzivita, explozivita, emotívna labilita.
 • Nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne city).
 • Egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania.
 • Zvýraznené pocity insuficiencie.
 • Sklon k regresívnym prejavom, hyperkompenzácii a neprimeranej projekcii.
 • Nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť, tendencie predvádzať sa.
 • Všeobecné tendencie rizikového správania.

Radi Vás privítame u nás v Ambulancii klinickej psychológie NEONYX, kde si vieme s Vami ústretovo dohodnúť konkrétny termín psychologického vyšetrenia psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie strelných zbraní a streliva.