Metakognitívny tréning (MCT) psychóz

Metakognitívny tréning (MCT) sa zameriava sa na zlepšenie schopnosti uvedomenia si svojho skreslenia hodnotenia reality, kritickej reflexie u pacientov so psychózou.

V spolupráci s autorom programu profesorom Steffenom Moritzom z University Medical Center Hamburg-Eppendorf participoval doktor Daniel Kotrč na príprave slovenskej mutácie programu.

MCT sa skladá z modulov, ktoré názorným spôsobom riešia témy:

  • atribúcia (modul 1)
  • sklon k unáhleným záverom (moduly 2 a 7)
  • zmena presvedčení (modul 3)
  • schopnosť vcítiť sa do druhých ľudí (moduly 4 a 6)
  • pamäť a falošné spomienky (modul 5)
  • spôsoby myslenia pri depresii – prehnané zovšeobec-ňovanie, selektívne vnímanie, čierno-biele myslenie a iné chyby myslenia (modul 8)
  • sebavedomie (MKT Doplnkový modul I)
  • ako sa postaviť k predsudkom – stigma (MKT Doplnkový modul II)

Prezentácie v slovenskom jazyku sú bezplatne dostupné na stránke University Medical Center Hamburg-Eppendorf Department of Psychiatry and Psychotherapy, Clinical Neuropsychology Unit, Hamburg – Germany:

http://clinical-neuropsychology.de/mct-psychosis-manual-slovak.html

Prezentácie vo všetkých 33 jazykoch sú bezplatne dostupné na stránke:

http://clinical-neuropsychology.de/metacognitive_training-psychosis.html

MCT program bol úspešne overený na Slovensku doktorom Danielom Kotrčom s cca. 40 psychiatrickými pacientmi.